Projectes tècnics d'instal·lacions

ATEN
  • dissenya les instal·lacions,
  • certifica la seva conformitat, i
  • realitza els tràmits de legalització.

Instal·lacions elèctriques

Algunes activitats requereixen que la seva instal·lació elèctrica sigui legalitzades amb la intervenció d'un tècnic qualificat, sent responsable del disseny, l'elaboració d'un projecte, i l'emissió d'un certificat de conformitat. Això és necessari, entre altres casos, quan l'activitat és de pública concurrència (bars, restaurants, discoteques, etc. ), i en activitats comercials quan la superfície destinada a públic supera els 40m2.

De manera simplificada, es pot dir que les instal·lacions de baixa tensió es divideixen a efectes de legalització en dues tipologies: les que requereixen projecte i les que no. Nosaltres entrem en escena en les primeres, les que requereixen projecte.

Si la instal·lació no es requereix projecte, llavors només fa falta la intervenció d'un instal·lador autoritzat, qui serà responsable del disseny (documentat en una memòria tècnica de disseny) i haurà d'emetre el corresponent butlletí. La legalització s'efectua davant una entitat d'inspecció autoritzada per l'administració, de les moltes que hi ha, donat que el mercat està liberalitzat. Aquesta empresa és la que segella els butlletins, cobrant el seu servei més les taxes de l'administració.

ATEN proporciona el servei de disseny i legalització d'aquestes instal·lacions en aquells casos on es precís un projecte. L'instal·lador autoritzat serà responsable de reproduir el disseny que nosaltres l'hem de proporcionar.

Les legalitzacions amb projecte han de superar, a més, un control per part d'una EIC. Aquesta empresa és la mateixa que finalment segellarà les 4 còpies de butlletins. En realitat els hi pot segellar una altra, però això no ve al cas.

La legalització de les instal·lacions d'una activitat està vinculada a la legalització de la pròpia activitat donat que s'ha de presentar evidència de que les seves instal·lacions han estat correctament legalitzades. L'evidència d'això són els butlletins segellats per la EIC. Encara que vostè tingui un local amb la instal·lació en perfectes condicions de funcionament, a efectes tècnics i administratius no tindrà res conforme fins que no tingui els butlletins segellats.

El referent normatiu és el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

Instal·lacions tèrmiques

Les instal·lacions de climatització i ventilació es legalitzen seguint un esquema similar a les instal·lacions elèctriques. Aquí també tenim la figura de l'instal·lador autoritzat i les entitats d'inspecció, però en aquest cas només les activitats de majors dimensions es legalitzen amb projecte (y amb un control per part d'una EIC).

Les instal·lacions tèrmiques requereixen projecte quan la potència nominal de la instal·lació supera els 70 kW (60.189 kcal/h. En fred: 60.000 frigoríes). Com a orientació, aquestes potències les podem trobar en locals a partir de 500-600m2.

Fins a 5 kW (4.300 kcal/h), la potència d'una bomba de calor de tipus domèstic, no fa falta realitzar cap tipus de gestió administrativa. Mentres que de 5 fins a 70 kW es requereix l'expedició d'un butlletí (certificat d'instal·lació tèrmica) acompanyat d'una memòria tècnica.

El 90% dels locals tenen un sistema de climatització i ventilació que no proporciona els mínims de confort desitjables. Els equips funcionen, però l'ambient interior no és agradable, i a més no compleix el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els edificis. Encara que la seva instal·lació no requereixi projecte, nosaltres el podem assessorar en l'elecció dels equips, la potència apropiada, i la configuració que més s'ajusta a les condicions naturals del local i les característiques de l'activitat.

L'objectiu és aconseguir un aire de qualitat (ventilació) a una temperatura uniforme i controlada, i per això s'han de considerar paràmetres d'orientació, superfícies de transferència, i recorreguts d'aire, entre d'altres.

Instal·lacions de gas

Realitzem projectes d'instal·lacions de gas generalment per restaurants i rostisseries, els activitats que tenen equips de cocció que fan servir combustibles gasosos i la potencia dels quals suma més de 70kW.

Si te un bar amb una planxa, per a la legalització només farà el concurs d'un instal·lador autoritzat, Però si te més equips de gas (gas natural, propà, butà, que són els més comuns), llavors haurà de sumar les seves potències i per damunt dels 70kW precisarà de la nostra participació en el disseny de la instal·lació i la preparació d'un projecte de gas.

Tenim experiència en el disseny d'escomeses i instal·lacions interiors de gas. Amb freqüència l'obtenció del subministre es converteix en un coll d'ampolla de l'obertura de l'establiment. L'obertura es demora perquè no hi ha gas, i no hi ha generalment per errors de planificació, pel desconeixement dels procediments i els terminis.

El referent legal és el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos.


Societat Enginyeria