Certificacions tècniques d'activitat

Una certificació tècnica d’activitat és un document realitzat per un tècnic titular on certifica que l’activitat i les seves instal·lacions compleixen els requisits legals.

La certificació tècnica ha d’estar visada pel col·legi professional corresponent i té validesa legal, comprometent al tècnic que l’ha generat.

La certificació tècnica és un document requerit pels ajuntaments per a finalitzar el procediment de lealització d'una activitat que ha motivat la realització d'un projecte tècnic d'activitat, i en alguns municipis per a legalitzar activitats innòcues.

Societat Enginyeria